Wednesday, August 29, 2012

Japan 500 yen 2013 - Miyagi, Hiroshima & Gunma

New bimetallic commemoratives:

"Japan prefectures: Miyagi, Hiroshima & Gunma"(news by Pabitra Saha)

The prefectures coins released or planned so far:

2008 - Hokkaido, Kyoto & Shimane
2009 - Nagano
2009 - Niigata
2009 - Ibaraki & Nara
2010 - Kochi, Gifu & Fukui
2011 - Aichi, Aomori & Saga
2011 - Kumamoto, Tottori & Toyama
2011 - Akita, Iwate & Shiga
2012 - Okinawa, Kanagawa & Miyazaki
2012 - Oita, Tochigi & Hyogo

LINK: Japan Mint

No comments:

Post a Comment